تاریخ انتشارپنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۰
کد مطلب : ۶۲۳
۰
plusresetminus
بایسته های پژوهشی گروه علوم عقلی

بایسته های پژوهشی گروه علوم عقلی

«فلسفی و کلامی» الف) پژوهشهای بنیادین: 1- بررسی و تدوین جامع مبانی فلسفی و کلامی اندیشه مهدویت. 2- بررسی جامع احادیث مهدوی و دسته بندی آنها از حیث درجه اعتبار و صحت ( پژوهش میان گروهی ). 3- منبع شناسی کتب کلامی پیرامون مهدویت و تقویم درجه علمی آنها. 4- جمع آوری و دسته بندی شبهات مهدوی. 5- شروح و تبیین ادعیه مهدوی با توجه به روایات مهدوی ( پژوهش میان گروهی ). ب) پژوهشهای کاربردی: 1- آسیب شناسی اعتقادی فرهنگ انتظار. 2- نقش کمال عقل در زمینه سازی ظهور. 3- بررسی معرفت شناسی علایم ظهور. 4- بررسی فلسفی – کلامی مسئله رجعت در عصر ظهور. 5- بررسی مبانی کلامی مسئله بداء و نقش آن در تأخیر ظهور. 6- بررسی کلامی اصلاح و تجدید شریعت در عصر ظهور.
بایسته های پژوهشی گروه علوم عقلی
بایسته های پژوهشی گروه علوم عقلی
پژوهشکده مهدویت
گروه: علوم عقلی
فلسفه، کلام، اخلاق و عرفان
بایسته های پژوهشی
1388
«فلسفی و کلامی»
الف) پژوهشهای بنیادین:
1- بررسی و تدوین جامع مبانی فلسفی و کلامی اندیشه مهدویت.
2- بررسی جامع احادیث مهدوی و دسته بندی آنها از حیث درجه اعتبار و صحت ( پژوهش میان گروهی ).
3- منبع شناسی کتب کلامی پیرامون مهدویت و تقویم درجه علمی آنها.
4- جمع آوری و دسته بندی شبهات مهدوی.
5- شروح و تبیین ادعیه مهدوی با توجه به روایات مهدوی ( پژوهش میان گروهی ).
ب) پژوهشهای کاربردی:
1- آسیب شناسی اعتقادی فرهنگ انتظار.
2- نقش کمال عقل در زمینه سازی ظهور.
3- بررسی معرفت شناسی علایم ظهور.
4- بررسی فلسفی – کلامی مسئله رجعت در عصر ظهور.
5- بررسی مبانی کلامی مسئله بداء و نقش آن در تأخیر ظهور.
6- بررسی کلامی اصلاح و تجدید شریعت در عصر ظهور.
7- نقد مبانی فلسفی جهانی شدن غربی و مقایسه آن با مبانی اندیشه مهدویت.
8- مقایسه مبانی فکری و اعتقادی انقلاب اسلامی با مبانی اعتقادی انقلاب جهانی مهدی .
9- نقد بررسی خرافات و انحرافات در زمینه مهدویت.
10- بررسی معرفت شناختی تشرفات علماء و بزرگان به محضر امام عصر.
11- بررسی میزان پرداختن به مسئله تشرفات در باورکردن اعتقاد عمومی جامعه .
12- نقش اندیشه مهدویت در اعتقاد و تشویق به همت و کار مضاعف.
13- نقش اعتقاد به امام غایب در سنجش دین داری اشخاص.
14- نقد و بررسی حکایات و ضرل المثلهای فارسی درباره مهدویت .
15- نقد و بررسی اشعار فارسی درباره مهدویت.
16- جایگاه مهدویت در مکتبهای فلسفی اسلامی ( مشاء ، اشراق ، حکمت متعالیه ).
17- اندیشه مهدویت و نقش آن در تقریب مذاهب اسلامی .
18- بررسی شبهات وهابیّت بر مهدویت .
19- نقد و بررسی فرقۀ بهائیّت با تکیه بر روایات اسلامی.
20- بررسی ظرفیت های موجود ئر اندیشه مهدویت برای رویارویی با شیطان پرستی.
21- تحلیل عقلانی علایم ظهور.
22- فلسفه رجوع به فقهاء در عصر غیبت.
23- بررسی کلامی زعامت و رهبری در عصر غیبت ( مبانی کلامی ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت.
24- جایگاه انسان در اندیشه مهدویت.
25- نقش امدادهای غیبی در پیروزی حضرت حین ظهور و بعد از ظهور.
26- تعامل حضرت با ادیان و مکاتب در عصر بعد از ظهور.
27- تحلیل ظهور بر مبنای فلسفه تاریخ.
28- بررسی مسئله علم امام مهدی .
29- آسیب شناسی انتطار.
30- مهدویت و سکولاریزم .
31- مهدویت و پلورالیزم.
32- مهدویت و دموکراسی .
33- مهدویت و قرائتهای متفاوت از دین .
34- مهدویت و علم مدرن.
35- مهدویت و جهانی شدن.
36- مهدویت و خاتمیت.
37- شبهات ابن خلدون در باب مهدویت.
38- مهدویت و زن ( فمینیسم ).
39- گوهر دین و اعتقاد به مهدویت.
40- فرجام گرایی در میان مکاتب غربی .
41- بررسی نظریات فلسفه تاریخ.
42- مدینه های فاضلۀ فیلسوفان ( فارابی ، تامس مور ، افلاطون و . . . ) و مقایسه آن با اندیشه مهدویت .
43- اندیشه مهدویت از نظر مستشرقان .
44- بحران معنویت و منجی گرایی.
45- تجربه دینی و مسئله تشرفات.
46- تساهل و تسامح در حکومت مصلح .
47- جامعه مهدوی و لیبرالیسم.
«اخلاق»
1- انسان منتظر در آیینه اخلاق اسلامی.
2- تحلیل و بررسی آموزه های اخلاقی در روایات و ادعیه مهدوی .
3- وظیفه گرایی و نتیجه گرایی اخلاقی در بحث مهدویت.
4- آثار اخلاقی فردی و اجتماعی مهدی باوری.
5- آسیب شناسی اخلاق انتظار.
6- مبانی اخلاقی جامعه زمینه ساز.
7- بررسی موانع اخلاقی ظهور و راهکارهای رفع موانع .
8- بررسی رویکردها و مشارب اخلاقی منجی گرایی.
9- بازشناسی اخلاق مهدوی در اخلاق حرفه ای .
10- چالش های اخلاق مدرن و اندیشه مهدوی.
11- تحلیل و بررسی اخلاقی روایات مهدوی.
12- تحلیل و بررسی اخلاق ادعیه مهدوی.
13- نقش مهدی باوری در رشد فضایل اخلاقی.
14- تکامل اخلاق دینی در عصر ظهور.
15- بررسی اخلاق در آخر الزمان با تکیه بر روایات.
16- مهدویت اخلاق گراترین تفکر جهانی .
17- شاخص های اخلاقی انسان منتظر.
شاخص های اخلاقی جامعه منتظر.
« عرفان »
1- درختواره توصیفی اندیشه عرفانی در باب حضرت مهدی.
2- تحلیل و بررسی مکاشفات عرفاء درباره حضرت مهدی .
الف- مکاشفات ابن عربی.
ب – مکاشفات صدر الدین قونوی .
ج- مکاشفات سید حیدر آملی .
د- و سایر عارفان برجسته .
3- تحلیل نظرات عرفای اهل سنت دربارۀ حضرت مهدی .
4- تحلیل نظرات عرفای اهل شیعه درباره حضرت مهدی  .
5- نقش معرفت عرفانی در زمینه سازی ظهور.
6- بررسی و تحلیل تأویلات عرفا از آیات مهدوی.
7- بررسی مبانی عرفانی علم امام عصر ارواحنا فداه نسبت به وقت ظهور.
8- بررسی تطبیقی بین بداء ، اسمای مستأثره و وقت ظهور.
9- بررسی و تحلیل عرفانی عوامل و موانع ظهور ( تعجیل و تأخیر ).
10- بررسی عرفانی امکان رؤیت امام عصر .
11- بررسی تطبیقی مسئله اتصال نفس به عقل فعال و علم امام معصوم .
12- بررسی و تحلیل مقامات عرفانی و الهی امام عصر .
13- بررسی انتقادی مکاتب عرفانی مرتبط با اندیشه مهدویت .
- مکاتب عرفانی مغرب زمین .
- مکاتب عرفانی مشرق زمین .
- مکاتب عرفانی نوپدید در ایران زمین.
14- رابطه اندیشه مهدویت با ابعاد عرفان عملی.
15- نقش امام زمان درسیرو سلوک عرفانی .
16- جایگاه اندیشه مهدویت در دستورالعملهای عرفانی شیعه.
17- نقش تأویل عرفانی در فهم احادیث مهدوی .
18- نقش تأویل عرفانی در فهم آیات مهدوی.
19- نقش دعا در اندیشه مهدویت .
20- نقش مکاشفات و یافته های عرفانی در شناخت اندیشه مهدویت .
21- بررسی وجوه اشتراک و افتراق عرفان های نوپدید در باب مهدویت.
22- تحلیل معنای کامل ( کمال ) در نظریه انسان کامل .
23- بررسی شبهات عرفانی در باب مهدویت .
24- نفس شناسی عرفانی ( مراتب نفس و رابطه آن با کمال ذاتی امام ).
25- نقش حضرت مهدی در حصول مکاشفات عرفا.
26- مبانی عرفانی صدور کرامات از ائمه و اولیاء.
27- منبع شناسی عرفان مهدوی .
28- بررسی نقدهای عرفای شیعه بر عرفای اهل سنت در زمینه ولایت حضرت مهدی .
29- سبک شناسی عرفای شیعه و سنی راجع به بحث مهدویت .
30- ساختارشناسی مسائل مهدویت در عرفان .
31- سبک شناسی ادبی – عرفانی ادعیه مهدوی .
32- سبک شناسی ادبی – عرفانی احادیث مهدوی .
33- نقش امام شناسی عرفانی در زمینه سازی ظهور.
34- تحلیل و بررسی تأویلات عرفا از احادیث مهدوی .
35- بررسی چالش های عرفان های نو ظهور در اندیشه مهدویت.
36- تبیین تشابه خلق نبوی و خلق مهدوی در اندیشه عرفا.
37- بررسی انتقادها و شبهات متفکران جدید عرب به مسائل عرفانی در باب مهدویت.
https://ayandehroshan.ir/vdcebx8pijh8w.9bj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما