فرخوان اجمالی هجدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت(حکومت دینی)