اطاعت و نصرت ولی خدا امری ضروری است
«حقیقت انتظار و نیروسازی» موضوع هفدهمین همایش دکترین مهدویت

«حقیقت انتظار و نیروسازی» موضوع هفدهمین همایش دکترین مهدویت